Nieuwe collega: Anne Bastin

Graag stellen we onze nieuwe collega Anne Bastin voor.

Anne is begin maart begonnen als junior adviseur bij Sira Consulting. Ze heeft een uitdagende start gehad, want na één week op kantoor kon ze vanwege de coronamaatregelen haar werk, net als alle andere collega’s, vanuit huis voortzetten. De fysieke afstand bleek geen probleem. Dankzij creatieve oplossingen zijn alle introducties, overleggen en koffiemomenten digitaal voortgezet. Daardoor heeft Anne snel haar draai gevonden bij Sira Consulting.

Anne heeft de bachelor Psychologie gedaan en master Consultancy & Organizational Development. Na haar stage ‘programma luchtkwaliteit’ bij de Gemeente Amsterdam, ontdekte ze dat werken aan projecten en onderzoeken in de publieke sector haar enorm interesseerde.

Het werk bij Sira Consulting spreekt haar aan vanwege de diversiteit aan maatschappelijk relevante onderwerpen. Maar ook omdat het in gesprek gaan met bedrijven en andere organisaties over nieuwe en bestaande regels en wetten bijzonder interessant is en waardevolle inzichten geeft hoe beleid, regelgeving en uitvoering zijn te optimaliseren.

Momenteel is Anne bezig met een bedrijfseffectentoets voor afvalbrandingsinstallaties en interviewt ze omgevingsdiensten en bedrijven die afval verbranden. Daarnaast houdt ze zich bezig met het verzamelen van data bij jeugdzorginstellingen, om de kosten voor het aanbieden van jeugdbescherming en -reclassering inzichtelijk te maken.

Anne woont met veel plezier in Amsterdam en kan niet wachten tot ze weer mag sporten en van het bruisende stadsleven kan genieten.

Wij zijn heel blij dat Anne ons team komt versterken en wensen haar veel succes en plezier!

Samenwerken met Sira Consulting in coronatijd

Het is bijzonder om te zien hoe de wereld om ons heen zich aanpast en veerkrachtig opstelt tijdens het coronatijdperk. Ook bij Sira Consulting gaan we flexibel om met deze situatie en werken we samen, volledig digitaal, aan onze projecten.

Vorig jaar hadden we besloten om als Sira Consulting binnen onze branche koploper te worden in digitaal en interactief samenwerken. Belangrijkste drijfveer was om het proces van onderzoek tot advies effectiever in te richten en dit vorm te geven met de nieuwste technologieën. We hadden toen niet kunnen bedenken dat dit besluit ons en onze opdrachtgevers zo snel zou helpen.

Direct nadat de regering op 9 maart met de eerste hygiënemaatregelen kwam, zijn we vanuit huis gaan werken. Binnen een dag was alles geregeld en kon iedereen vanuit huis gezamenlijk aan rapporten werken, interviews afnemen en bijeenkomsten organiseren.

Projecten lopen door

We zijn nu bijna anderhalve maand verder en zien dat de meeste lopende projecten met weinig of geen vertraging gewoon doorgaan. Dankzij creatieve oplossingen en online applicaties kunnen we webinars organiseren, interviews afnemen, het verloop van projecten bespreken en vergaderingen organiseren. We werken nu aan de uitdaging om ook innovatielabs digitaal te organiseren.

Een aantal nieuwe projecten en ontwikkelingen is doorgeschoven. Deze pakken we later dit jaar op. Een voorbeeld hiervan is de in Duitsland recent ontwikkelde aanpak om de bureaucratie in de horeca te verminderen. Dit zal echter snel een vervolg krijgen.

Fantastische samenwerking

Wij waarderen de openheid, flexibiliteit en betrokkenheid van iedereen met wie we samenwerken en vinden het bijzonder om te zien dat iedereen positief meewerkt. Zeker omdat we nu bij elkaar thuis ‘digitaal op bezoek komen’ en beeldbellen hierdoor heel persoonlijk is.

Kortom, wij blijven bereikbaar en voor iedereen klaarstaan om ondersteuning te leveren, maar ook om even bij te praten en ervaringen uit te wisselen.

Uitreiking Sira Consulting goede doelenactie

Ieder jaar organiseert Sira Consulting een Sinterklaasactie voor relaties. Afgelopen jaar werd besloten om in plaats van de jaarlijkse Sinterklaasattentie (de geroemde speculaastaartjes) naar onze relaties te sturen, de waarde hiervan te doneren aan twee goede doelen. Namelijk aan ‘Big Brothers, Big Sisters Amsterdam‘ en ‘Het Vogelnest‘ in Utrecht.

Big Brothers, Big Sisters Amsterdam ondersteunt kwetsbare kinderen en jongeren die op of onder de armoedegrens leven in eenoudergezinnen. Het Vogelnest is de plek in Utrecht waar kinderen uit de stedelijke omgeving onbegrensd kunnen spelen in de natuur en een gezellige dag kunnen hebben. Het bestaat al sinds eind jaren ’50 en wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Onze relaties hebben gestemd hoe het bedrag van in totaal € 3.000,- verdeeld zou worden onder de twee goede doelen. Inmiddels zijn alle stemmen geteld en zijn de cheques uitgedeeld tijdens een feestelijke uitreiking bij Sira Consulting in Bilthoven. Big Brothers, Big Sisters Amsterdam ontving met 59% van de stemmen een bedrag van € 1.770,- en Het Vogelnest ontving met 41% van de stemmen een bedrag van € 1.230,-.

Specificering regeldruk voor installateurs gasverbrandingsinstallaties als gevolg van de verplichte procescertificering

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in 2015 het rapport ‘Ongevallen met koolmonoxide’ gepubliceerd. Hierin concludeert de OvV dat het gros van de ongevallen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging wordt veroorzaakt door handelen of het nalaten van handelen door installateurs van verbrandingstoestellen. Naar aanleiding van dit rapport is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties gestart met het opzetten van een wettelijk stelsel voor verplichte procescertificering van installatiebedrijven en installateurs.

Regeldruk installatiebedrijven verbrandingsinstallaties

In 2017 heeft Sira Consulting in opdracht van het ministerie van BZK de regeldruk voor bedrijven in kaart gebracht als gevolg van dit wettelijk stelsel. Op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel dat dit stelsel mogelijk maakt goedgekeurd door de Tweede Kamer. Op 25 juni 2019 heeft ook de Eerste Kamer hiermee ingestemd. Wel was vanuit de Tweede Kamer meer inzicht gewenst in de effecten op de regeldruk op bedrijfsniveau. In opdracht van het ministerie van BZK heeft Sira Consulting daarom nader onderzoek uitgevoerd om de in 2017 berekende maximale eenmalige en structurele regeldruk nader te specificeren naar verschillende bedrijfscategorieën. 

Specificering

Tijdens het onderzoek zijn interviews uitgevoerd met installatiebedrijven en andere stakeholders om de regeldrukeffecten nader te specificeren voor zzp’ers, microbedrijven, kleinbedrijven en midden- en groot bedrijven. Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek uit 2017 geactualiseerd naar de situatie van nu.   

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de kostenstijging per klus als gevolg van het wettelijk stelsel voor zzp-bedrijven groter is dan voor grotere bedrijven. Dit komt met name doordat grotere bedrijven zelf vaak al kiezen om een erkenning te halen of zich te laten certificeren. Daarnaast geldt dat zzp-bedrijven kosten voor audits en licenties aan minder klussen kunnen doorberekenen dan grotere bedrijven. Het onderzoeksrapport met de nadere specificering en verdere conclusies is hier te vinden.

Coalitie Winkelambacht behaalt concrete resultaten vermindering regeldruk

In april 2019 presenteerde de Coalitie Winkelambacht hun Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 aan staatssecretarissen Mona Keijzer van EZK en Tamara van Ark van SZW. Het actieprogramma bevatte oplossingen voor diverse knelpunten om de regeldruk voor ondernemers in het winkelambacht te verminderen. Recent besprak de Coalitie de voortgang met beide staatssecretarissen. Samen met betrokken ministeries hebben de brancheverenigingen concrete resultaten bereikt, met als gevolg een afname van de regeldruk voor kappers, bakkers, schoenherstellers, slagers en bloemisten.

Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

De Coalitie Winkelambacht bestaat uit de brancheverenigingen van de kappers (ANKO), bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS) en bloemisten (VBW). Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn de branches de Maatwerkaanpak 2.0 begonnen. In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. In dit vervolg op de eerste maatwerkaanpak is samen met (mkb-) ondernemers uit de winkelstraat gekeken naar knelpunten waar zij tegenaan lopen bij het uitvoeren van hun vak.

Maatwerkaanpak werkt: concrete resultaten behaald

Het afgelopen jaar heeft de Coalitie samen met ministeries hard gewerkt om de voorgestelde oplossingen voor die knelpunten te realiseren. De volgende concrete resultaten zijn behaald:

 • De verantwoordingseisen voor de Subsidieregeling Praktijkleren zijn vereenvoudigd. De Coalitie is in gesprek met het ministerie van OCW en de RVO over verdere versimpeling;
 • Het arboportaal van het ministerie van SZW is verbeterd. Op de homepage zijn nu antwoorden op veel gestelde vragen te vinden in de vorm van animaties;
 • De Werkkostenregeling is verruimd; het percentage is verhoogd van 1,2% naar 1,7%. Zo hebben werkgevers meer ruimte om aan werknemers te schenken;
 • De Coalitie werkt aan een praktische RI&E-tool, die, net als de BHV-tool Help123, de regeldruk voor ondernemers in het winkelambacht vermindert en hen tegelijk helpt om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren.

Verder is de Coalitie in overleg met het ministerie van SZW over vereenvoudiging van de regels over arbeidsconflicten en re-integratie.

Brandbrief tekort aan vakmensen

Het tekort aan vakmensen kwam als een groot knelpunt uit de Maatwerkaanpak 2.0 naar voren. Tijdens het gesprek met de staatssecretarissen bood de Coalitie ook een brandbrief over het tekort aan BBL- en BOL-leerlingen aan. Mona Keijzer zegde haar steun toe om een campagne te ontwikkelen, waarmee een loopbaan in het winkelambacht wordt gepromoot.

Meer informatie

Lees meer over het overleg met de staatssecretarissen van EZK en SZW op de websites van de ANKO en de NBOV.

Bürokratiebremse: Vernieuwende regeldrukaanpak in Duitsland

Sira Consulting en de Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hebben in opdracht van de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) een vernieuwende aanpak ontwikkeld om de regeldruk op brancheniveau in kaart te brengen en te reduceren. De aanpak is getoetst in een pilotstudie voor de horeca. De projectresultaten en aanbevelingen zijn op 20 februari 2020 in Berlijn aan vertegenwoordigers van de Duitse overheid en het bedrijfsleven gepresenteerd.

De Duitse regering heeft in 2015 de “One in – One out Regel (Oioo)” ingevoerd om de toenemende regeldruk te verminderen. Uitgangspunt hierbij is om iedere toename van de regeldruk te compenseren met een afname. De DIHK heeft geconstateerd dat ondanks Oioo, Duitse ondernemers een toename van de regeldruk ervaren. De DIHK heeft aan Sira Consulting gevraagd om een alternatieve aanpak te ontwikkelen die inzicht geeft in de regeldruk op brancheniveau en aangrijpingspunten biedt om de regeldruk merkbaar te reduceren, de zogenaamde “Bürokratiebremse”.

De voor Duitsland ontwikkelde aanpak is gebaseerd op methode en werkwijzen zoals Sira Consulting die ook voor onder meer de Nederlandse overheid heeft ontwikkeld. Belangrijk verschil is dat Duitsland vasthoudt aan het kwantificeren van de regeldruk en Nederland dit sinds 2017 heeft losgelaten. Voor de vernieuwende Duitse aanpak is teruggegaan naar de uitgangspunten die Sira Consulting in 2002 introduceerde met het Standaard Kostenmodel (SKM), namelijk een model dat inzicht geeft in (1) de omvang van de regeldruk in euro’s en (2) de factoren die dit kunnen reduceren. De voor Duitsland ontwikkelde aanpak is op het SKM gebaseerd en uitgebreid met de kwalitatieve aspecten die regeldruk of belemmeringen in de bedrijfsvoering veroorzaken.

De aanpak is in Duitsland getest voor de horecabranche. In samenwerking met DIHK en de Duitse brancheorganisatie voor de horeca (DEHOGA) is de regeldruk voor 14 hotels met een restaurant in drie deelstaten in kaart gebracht. De uitkomsten zijn in interactieve workshops met alle relevante stakeholders en horecaondernemers besproken (deze video geeft een impressie van de workshop in Keulen).

Uit de analyse blijkt dat de regeldruk voor de doelgroep hotels met restaurant tussen 1,2 tot 6% van de omzet bedraagt. Daarnaast maakt de analyse inzichtelijk welke verplichtingen regeldruk veroorzaken, welke verplichtingen knelpunten opleveren in de bedrijfsvoering (of beide), en ook welke verplichtingen geen of beperkt regeldruk veroorzaken.

De toegevoegde waarde van de brancheaanpak is dat deze zichtbaar maakt welke verplichtingen voor de ondernemer kwantitatief en/of kwalitatief regeldruk veroorzaken en wat daarvan de oorzaak is. Hiermee geeft de aanpak veel directer inzicht in mogelijkheden om regeldruk te reduceren. De aanpak levert zowel branchespecifieke als brancheoverstijgende oplossingen. De Duitse regering en haar controleorgaan de Nationaler Normenkontrollrat (NKR) zijn daarom erg enthousiast en hebben het voornemen uitgesproken om deze aanpak over te nemen.

Het eindrapport van het project is hier te vinden. De ervaringen met de Duitse wet- en regelgeving hebben bovendien het inzicht gegeven dat in Nederland de regeldruk, in ieder geval voor de horeca, met ideeën vanuit Duitsland verder is te reduceren.

Actieprogramma Maatwerkaanpak Metaal aangeboden aan Tweede Kamer

Op initiatief van de Koninklijke Metaalunie, Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION), de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) en de Branchevereniging voor Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport (Fedecom) is de Maatwerkaanpak Metaal uitgevoerd. De maatwerkaanpak is vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een middel om regeldruk te verlagen door knelpunten in (uitvoering van) wet- en regelgeving te inventariseren en op te lossen in sectoren met een relatief hoge regeldichtheid. Deze aanpak gaat in op knelpunten waar (mkb) ondernemers uit de metaalsector tegenaan lopen tijdens het uitvoeren van hun vak.

Ondernemers vanuit de Metaalsector formuleerden in een actieprogramma 35 knelpunten. Zo ervaren ondernemers problemen met complexe regelgeving over gevaarlijke stoffen, hebben zij moeite bij het verkrijgen van opdrachten van de overheid en ervaren zij hoge kosten voor specialistische opleidingen.

Voor enkele van deze knelpunten zijn ondernemers samen met onder andere branches, ministeries en toezichthouders op zoek gegaan naar oplossingen. Zo proberen het ministerie van SZW en I&W in samenwerking met de branches een website te realiseren die regelgeving over gevaarlijke stoffen (of de wijze waarop deze moet worden toegepast) voor de ondernemer verduidelijkt. Met andere oplossingen stimuleert en faciliteert de overheid bepaalde ontwikkelingen bij mkb-ondernemers:

 • Door het stimuleren van mkb-vriendelijk aanbesteden wordt een minder ervaren ondernemer in staat gesteld ervaring op te doen en zo zijn concurrentiepositie te versterken.
 • De ANVS faciliteert een voorlichting en gaat ‘voor de klas staan’ over de kennislacune tussen de regelgeving over het gebruik van laagdiktemeters en de interpretatie die ondernemers daaraan geven.

De komende periode gaan de branches in samenwerking met ministeries, toezichthouders en andere partijen aan de slag om de oplossingen uit het actieprogramma te realiseren.

In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. In rondetafelbijeenkomsten zijn samen met ondernemers verschillende knelpunten voor de metaalsector geïdentificeerd. Vervolgens is samen met alle betrokken partijen in werksessies onderzocht welke maatregelen van toegevoegde waarde zijn om knelpunten op te lossen. Deze video geeft een korte sfeerimpressie van één van deze werksessies.

Klantreis life event internationaal zakendoen buiten de EU

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft samen met Sira Consulting onderzoek gedaan naar het life event internationaal zakendoen buiten de Europese Unie (EU). Het onderzoek is gericht op het merkbaar verminderen van ervaren regeldruk voor ondernemers rondom dit life event. Veel Nederlandse ondernemers drijven handel met bedrijven van buiten de EU en hebben daardoor te maken met verschillende formaliteiten en procedures. Het is denkbaar dat deze groep ondernemers op korte of langere termijn verder toeneemt als gevolg van de Brexit.

Voor het uitvoeren van het onderzoek is de klantreismethodiek gebruikt. In het onderzoek zijn klantreizen uitgewerkt voor vier casussen:

 • Import van groente en fruit
 • Export van groente en fruit
 • Export van bewerkte levensmiddelen
 • Import van elektronica

De klantreizen brengen in beeld welke stappen ondernemers doorlopen bij het importeren/exporteren van goederen vanuit/naar landen buiten de EU. Per stap is helder beschreven welke knelpunten ondernemers ervaren. Voorbeelden van knelpunten zijn:

 • Er is geen centraal aanspreekpunt bekend dat me op weg helpt om te starten met internationaal zakendoen.
 • Het is inefficiënt dat ik gebruik moet maken van meerdere digitale overheidssystemen.
 • Ik moet opnieuw laten inspecteren als ik het exportcertificaat wil/moet aanpassen.
 • De röntgenscan van de Douane bij import is een onaangename verrassing.

Het onderzoek geeft niet alleen inzicht in knelpunten, maar ook in concrete oplossingen die hiervoor bestaan. In een interactief Klantreisoptimalisatie lab hebben vertegenwoordigers van brancheorganisaties, overheidspartijen en ondernemers oplossingen verzameld. Dit heeft geresulteerd in creatieve en innovatieve ideeën, zowel per klantreis als generiek. Deze oplossingen zijn nader onderzocht, op draagvlak getoetst en geconcretiseerd. De uitkomsten zijn vastgelegd in een helder rapport met een concreet actieplan voor het initiëren van de oplossingen. Het rapport is op 20 december 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 treden nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Hieronder lichten we twee wijzigingen nader toe. Meer informatie over nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving voor ondernemers per 1 januari 2020 is te vinden via Ondernemersplein.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het kabinet wil werkgevers aanmoedigen om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook moeten flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen krijgen. Enkele maatregelen zijn:

 • Werkgevers betalen voor werknemers met een vast contract een lage WW-premie en voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie.
 • Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit verschillende ontslaggronden samen zorgen voor een redelijke ontslaggrond. Verder krijgen werknemers vanaf de eerste werkdag recht op transitievergoeding.
 • Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als ander personeel. Ook krijgen ze recht op een passende pensioenregeling.
 • De werkgever moet een oproepkracht minstens vier dagen van tevoren oproepen. Na twaalf maanden moet de werkgever een contract voor een vast aantal uren geven.

Werkkostenregeling (WKR)

Werkgevers kunnen werknemers extra belonen dankzij een ruimere werkkostenregeling (WKR). De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen stijgt naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

Daarnaast komt er een gerichte vrijstelling bij, namelijk de aanvraagkosten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Verder mag de werkgever aan personeel 20% korting geven op producten uit het eigen bedrijf met een maximum van € 500 per jaar per werknemer.

Vaste verandermomenten

Voor het in werking treden van wet- en regelgeving hanteert de Rijksoverheid Vaste Verandermomenten (VVM). Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De VVM-systematiek beperkt de nalevingskosten voor bedrijven en instellingen, omdat zij zich op jaarbasis minder vaak hoeven aan te passen aan veranderende regelgeving.

Lancering Direct Duidelijk Brigade

Op woensdag 23 oktober gaf staatssecretaris Knops het startschot voor de Direct Duidelijk Brigade. De Direct Duidelijk Brigade stimuleert overheidsorganisaties duidelijk te communiceren naar inwoners. Het is van belang dat overheidsorganisaties rekening houden met de lezer, begrijpelijke taal gebruiken en een persoonlijke benadering kiezen bij het versturen van brieven naar inwoners. Sira Consulting-adviseur Karen Loosman maakt deel uit van deze Brigade en was ook aanwezig bij de lancering van de campagne in Roermond.

De communicatie van overheidsorganisaties naar inwoners leidt nog te vaak tot problemen, omdat inwoners niet begrijpen wat er in een brief staat. Dit zorgt ervoor dat inwoners niet weten waar ze aan toe zijn of wat er van hen verwacht wordt. In de communicatie wordt momenteel vaak gebruik gemaakt van lange zinnen en moeilijke woorden. Op de website van Direct Duidelijk staan verschillende voorbeelden van brieven die door overheidsorganisaties zijn herschreven. Een voorbeeld van een moeilijk leesbare zin is: ‘Artikel 6.174 dient aldus geïnterpreteerd te worden, dat de wegbeheerder inderdaad aansprakelijk kan zijn voor zich op de weg bevindende roerende zaken, doch alleen indien dit zaken betreft die op enige wijze verband houden met de weg of weguitrusting’. Deze zin is te lang, heeft meerdere deelzinnen, bevat te veel detailinformatie (zoals een verwijzing naar een wettekst die de lezer waarschijnlijk niet kan plaatsen) en er staat een ambtelijke formulering in (‘doch alleen indien’).

Onduidelijke communicatie vanuit de overheid zorgt ervoor dat inwoners brieven en verzoeken niet begrijpen. De Direct Duidelijk Brigade heeft als doel dat inwoners straks snel begrijpen wat een tekst voor hen betekent en dat een tekst prettig leesbaar is. De Direct Duidelijk Brigade deelt goede voorbeelden van duidelijk communicatie met overheidsorganisaties, ondersteunt hen in het verbeteren van de communicatie richting inwoners en brengt overheidsorganisaties met elkaar in contact. Op deze manier moeten in 2020 in ieder geval 1.000 teksten van de overheid verbeterd zijn.