Realiseren projectfinanciering

Als accountant zult u regelmatig betrokken worden bij gesprekken met de bank om de financieringsbehoefte voor de komende periode veilig te stellen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om projecten te financieren anders dan uit het werkkapitaal. Wij onderzoeken hoe fiscale instrumenten, subsidies, en kredieten zo met elkaar kunnen samenwerken dat uw projecten gefinancierd kunnen worden met een zo laag mogelijk kostenniveau om op die wijze uw rendement te optimaliseren en uw risico’s te verlagen.

Vroege Fase Financiering

Met een lening uit de Vroege Fase Financiering (VFF) kunnen starters en mkb-bedrijven onderzoeken of hun idee kans van slagen heeft op de markt. Een mkb dat net gestart is met innovatieprojecten en niet in aanmerking kan komen voor reguliere financiering, kan in aanmerking komen voor een VFF. De lening en de hierop berekende rente moeten worden terugbetaald. De rente bedraagt 5,34% (per 1 januari 2015).

BMKB

Een bank verstrekt geen lening aan een onderneming als er niet voldoende zekerheden tegenover staan. Hierdoor is het voor sommige ondernemingen lastig om een lening af te sluiten. Door het aanscherpen van de Basel III regels zullen banken zich nog terughoudender opstellen. Via de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB, voorheen BBMKB) staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die zich in deze situatie bevinden. In een BMKB stelt de overheid zich tot 60% garant voor de lening die verstrekt wordt, waardoor het risicoprofiel verlaagd wordt voor banken en zij eerder genegen zijn een lening te verstrekken.

Finance For International Business (FIB)

Dit door de overheid in samenspraak met de banken ingestelde fonds kan worden aangewend om investeringen in het buitenland mogelijk te maken. De Staat verstrekt 35% van het financieringsbedrag in de vorm van een lening (co-financiering). Voor deze lening worden geen zekerheden gevraagd voor de dekking van de lening. Doordat de Staat daadwerkelijk voor een deel meefinanciert, zijn financiers eerder bereid uw plannen te financieren. De overige 65% van de financiering moet door een professionele financier (een bank) worden verstrekt.

Meer weten?

Neem dan contact op met