Bezoek ons nu in Ondernemershuis Nederland

Op 16 april opende Mark Rutte het Ondernemershuis Nederland. Op de mooiste plek van Den Haag aan het Tournooiveld, op steenworpafstand van het Binnenhof. Wij ontvangen u graag op onze nieuwe locatie.

De verhuizing naar Tournooiveld 3

Sira Consulting was al gevestigd op het Tournooiveld in Den Haag. Maar nu nemen we vol trots intrek in het Ondernemershuis Nederland, exact één deur verder op Tournooiveld 3.

Het Ondernemershuis Nederland is ontstaan vanuit het idee om onze locatie in Den Haag nog meer te gebruiken om ondernemers, ambtenaren en politici bij elkaar te brengen en intensiever samen te werken in onze projecten.

Tijdens een lunch bleek dat meer organisaties deze behoefte hebben. En zo sloegen we de handen ineen met de andere bewoners van het Ondernemershuis. Dit zijn Stichting ONL voor Ondernemers, de Nederlandse Organisatie van Accountant Adviseurs (Novaa), de Nederlandse Organisatie van Accountants en accountantskantoren (Novak) en het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK).

Het Ondernemershuis Nederland

Het is dé nieuwe ontmoetingsplek voor ondernemers, ambtenaren en politici. Ondernemende organisaties boordevol kennis, expertise en een grote achterban in het Nederlandse mkb zijn hier vanaf nu gehuisvest. We vonden het dan ook fantastisch dat Mark Rutte zelf het Ondernemershuis Nederland op 16 april jl. feestelijk wilde openen.

Ontmoetingsplaats voor politiek en ondernemers

Voor ons is het Ondernemershuis Nederland meer dan een werkplek in Den Haag. Het is een platform waar we overheid en politiek fysiek in contact brengen met ondernemers en burgers. Een plek waar we onderzoeksresultaten bespreken en in gesprek gaan over oplossingen die merkbaar zijn. Maar ook een plek waar ondernemers vragen kunnen stellen en waar politici en ambtenaren hulp van ondernemers kunnen krijgen. Het is de enige plek in Nederland die deze twee werelden bij elkaar brengt.

Kom snel een keer kijken!

Bent u ook nieuwsgierig naar onze nieuwe locatie? U bent uiteraard van harte welkom! Naast onze vestiging in Den Haag, kunt u ons ook vinden aan de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven.

Ter ere van de opening van het Ondernemershuis is een speciale krant uitgegeven, die u kunt downloaden via de onderstaande link.

Ondernemershuis Nederland – Welkom in Den Haag (PDF)

Provincie Limburg zoekt oplossingen voor regeldruk

Evenementen in Limburg hebben te maken met een groot aantal wetten en regels. In de afgelopen jaren is de regeldruk voor organisatoren daardoor toegenomen. De Provincie Limburg heeft de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht en gezocht naar oplossingen.

Het toerisme en de gastvrijheidseconomie in Limburg bloeien. De verschillende evenementen in Limburg maken hiervan een belangrijk onderdeel uit en hebben zowel een lokale, regionale, nationale als internationale uitstraling. In de praktijk hebben organisatoren te maken met ruim 40 verschillende wetten en regels. In opdracht van de Provincie Limburg heeft Sira Consulting een klantreis opgesteld die organisatoren doorlopen. Met deze methodiek worden alle stappen waar organisatoren met de overheid te maken kregen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Organisatoren  beginnen enthousiast en optimistisch aan de organisatie van het evenement, tot het formele traject van de vergunningaanvraag begint.  Daarin ervaren zij ruim 20 verschillende knelpunten, zoals bijvoorbeeld: ‘Invullen aanvraagformulier kost veel tijd en leidt tot frustratie’.

De overheden en toezichthouders in Limburg erkennen de problematiek van de organisatoren en de regeldruk die zij ervaren. In een Innovation Lab onder begeleiding van Sira Consulting zijn oplossingsrichtingen verkend door de Provincie Limburg, gemeenten en toezichthouders. Deze oplossingsrichtingen en bekende best practices zijn gedeeld en dit biedt kansen om de regeldruk voor organisatoren te verminderen.

Het startschot voor het onderzoek ‘Bürokratiebremse in der Praxis’

In maart is Sira Consulting in opdracht van de Duitse ondernemersvereniging DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammertag) gestart met een regeldrukonderzoek binnen de Duitse horecasector. De regeldruk wordt in kaart gebracht, omdat veel ondernemers in de horecabranche de opeenstapeling van regels als zeer belemmerend ervaren. Dit geldt in het bijzonder voor kleine tot middelgrote bedrijven.

De DIHK wil met behulp van het onderzoek ideeën opdoen om regeldruk binnen de horecabranche te verminderen. Tevens kijken ze of de methode van het onderzoek ook op andere branches toegepast kan worden.

In samenwerking met de Fachhochschule des Mittelstands (FHM) gaat Sira Consulting de regeldruk voor kleine tot middelgrote bedrijven in de horecabranche in kaart brengen. De regeldruk wordt met behulp van de KAR-methodiek onderzocht. Door de boekhouding van verschillende ondernemingen door te nemen worden de kosten van regeldruk achterhaald. Daarnaast worden horecaondernemers geïnterviewd om een duidelijk beeld te krijgen van regeldruk en hoe de ondernemer die ervaart.

Zie ook de website van de Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 overhandigd aan staatssecretaris Keijzer

Op initiatief van de brancheverenigingen van de kappers (ANKO), bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS) en bloemisten (VBW) is op 4 april jl. het Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer, verantwoordelijk voor het MKB. Het actieprogramma bevat 36 knelpunten. Twaalf daarvan worden in het vervolg van de maatwerkaanpak door de branches gezamenlijk met overheden, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders opgelost om zo de regeldruk merkbaar te verminderen.

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn de branches afgelopen zomer de Maatwerkaanpak 2.0 begonnen. In dit vervolg op de eerste maatwerkaanpak is samen met (mkb-) ondernemers uit de winkelstraat gekeken naar knelpunten waar zij tegenaan lopen tijdens het uitvoeren van hun vak. Het aantal en de diversiteit aan knelpunten laat zien dat er sprake is van een stapeling van de regeldruk. Knelpunten raken de ondernemer niet alleen in hun rol van ondernemer, maar ook in hun rol van werkgever en vakvrouw of -man. Het aantal regels waar ondernemers mee te maken hebben is groot, en het is niet eenvoudig om te achterhalen welke regels (en wanneer) van toepassing zijn. Daarnaast zijn de regels complex en om deze te begrijpen moet er vaak een beroep worden gedaan op externe partijen. Tot slot wijzigen regels snel, in het bijzonder regelgeving omtrent arbeidsvoorwaarden.

In opdracht van EZK heeft Sira Consulting de branches in deze maatwerkaanpak begeleid. Er zijn rondetafelbijeenkomsten georganiseerd met ondernemers, waarbij knelpunten voor het winkelambacht zijn geïdentificeerd. Daarnaast heeft Sira Consulting innovatielabs gehouden waarin ondernemers en branches samen met ministeries, inspecties, uitvoeringsorganisaties, en andere partijen gezamenlijk oplossingsrichtingen bedacht hebben voor twaalf concrete knelpunten.

De komende periode gaan de branches in samenwerking met ministeries, toezichthouders en andere partijen aan de slag om de oplossingen uit het actieprogramma te realiseren.

Het persbericht van de Coalitie Winkelambacht is hier te vinden. Het persbericht van EZK is hier te vinden. De link naar het rapport is hier te vinden.

Nieuwe collega: Brigitte Huisman

Graag stellen we onze nieuwe collega Brigitte Huisman voor.

Brigitte is eind november begonnen als adviseur bij Sira Consulting. Na de bachelor Sociologie en de master Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht wist ze dat ze graag een baan als beleidsadviseur wilde. Met name projectmatig werken en de variërende onderwerpen en opdrachten bij Sira Consulting spraken Brigitte aan. De afgelopen tijd heeft ze bij Sira Consulting gewerkt aan een kostenonderzoek in ggz en forensische zorg in opdracht van de NZa. Hierbij was Brigitte verantwoordelijk voor de dataverzameling en de controle van deze data.

Brigitte woont al een aantal jaren in Utrecht. Ze krijgt veel energie van mensen om zich heen en houdt van buitenactiviteiten, zoals bootcampen en hiken. Voor een strand- of boswandeling is ze dan ook altijd in.

Wij zijn blij  dat Brigitte ons team komt versterken en wensen haar veel succes en plezier!

Sira Consulting kleurt groen tijdens NLdoet

Ook dit jaar deed Sira Consulting weer mee aan NLdoet, de landelijke vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. De medewerkers van Sira Consulting werkten zich in het zweet in Het Vogelnest op landgoed Rhijnauwen bij Bunnik. Dit is dé plek waar jaarlijks 4.000 kleuters uit Utrecht en Bunnik hun eerste schoolreisje beleven. In Het Vogelnest maken kleuters die opgroeien in een stedelijke omgeving spelenderwijs kennis met de natuur. Geen overbodige luxe in een tijd waarin vergroening en duurzaamheid actuele thema’s zijn en buitenspelen niet vanzelfsprekend is. De klus was in eerste instantie gepland op 15 maart, maar vanwege de weersomstandigheden is in overleg besloten om de werkzaamheden te verplaatsen naar 29 maart.

Om het speelaanbod van Het Vogelnest af te stemmen op de educatieve wensen van de scholen, te voldoen aan de huidige veiligheidsnormen en het hele jaar geopend te kunnen zijn, stond een grondige renovatie op het programma. Zo is het wilgendorp versterkt en verder uitgebreid met nieuwe hutten en gangen. De stoomcursus wilgenvlechten van de aanwezige experts kwam hierbij goed van pas! Daarnaast is het groen op het terrein ondersteund met palen en is nieuw groen aangeplant. Verder is het kruidendoolhof afgemaakt en is onderhoud uitgevoerd aan het pand en de speeltoestellen. Zie hieronder de fotoreportage voor een impressie van de uitgevoerde klussen.

Sira Consulting is een maatschappelijk betrokken organisatie en vindt het belangrijk om dit ook tot uitdrukking te brengen in haar activiteiten. Dit past bij een onderzoeks- en adviesbureau dat bij het uitvoeren van projecten graag alle belanghebbende partijen betrekt en met de voeten in de klei staat.

Evaluatie wettelijke verplichting energie-audit voor grote bedrijven

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Op basis van deze richtlijn moeten EU-lidstaten grote ondernemingen verplichten elke vier jaar een energie-audit uit te voeren. Nederland heeft deze verplichting geïmplementeerd met de ‘Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie’. Deze is in 2015 in werking getreden.

Evaluatie wettelijke verplichting energie-audit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Sira Consulting de uitvoeringspraktijk van de verplichte energie-audit voor grote ondernemingen laten evalueren. Hiervoor is een enquête uitgezet bij alle bevoegd gezagen en een representatieve steekproef van grote ondernemingen. Na analyse zijn de enquêteresultaten met diverse stakeholders verdiept en verklaard in interviews en rondetafelgesprekken.

Onderzoeksresultaten

Uit de evaluatie blijkt dat de wettelijk verplichte energie-auditplicht in de huidige vorm beperkt bijdraagt aan het energiebewustzijn van grote ondernemingen. Dit komt doordat er in Nederland voor grote bedrijven al een uitgebreid palet aan regelgeving en overheidsinitiatieven bestaat om energie te besparen. Daarnaast blijkt dat bevoegd gezagen en ondernemingen vaak hoge kosten maken omdat bevoegd gezagen in de praktijk soms hogere of aanvullende eisen stellen aan de auditverslagen dan de Tijdelijke regeling en de door de RVO.nl ontwikkelde checklist voorschrijven.

Rapportage

EZK heeft het onderzoeksrapport is in december 2018 aangeboden aan te Tweede Kamer, als bijlage bij de Kamerbrief evaluatie energie-audits en inbreukprocedure EU-richtlijn energie-efficiëntie. De kamerbrief en het onderzoeksrapport kunt u vinden via de onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/kamerbrief-evaluatie-energie-audits-en-inbreukprocedure-eu-richtlijn-energie-efficientie

DHI-regeling, wat is nieuw en welke module past u?

Met de DHI-regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling. De DHI-regeling bestaat uit drie modules. U kunt één aanvraag indienen voor één van deze modules: Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies.

Demonstratieprojecten

Demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen. Hiervoor bestaat de vereiste dat uw technologie of dienst nieuw moet zijn op de doelmarkt. Om in aanmerking te komen moet de demonstratie op kleine schaal in een reële situatie plaatsvinden. Tijdens het demonstratieproject mag u geen diensten of producten leveren. U moet deze na afloop terugnemen naar Nederland, gratis overdragen of vernietigen. De levering mag dan ook pas na afloop van het demonstratieproject plaatsvinden.

Haalbaarheidsstudies

Onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wilt investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Op basis van de haalbaarheidsstudie kunt u aantonen dat uw product of dienst binnen de gewenste termijn kan worden terugverdiend en of het project financierbaar is. U kunt ook een technische haalbaarheidsstudie verrichten. Hierin kan worden aangetoond dat het project aan de technische vereisten voldoet en dus aansluit bij de wensen van de afnemer.

Investeringsvoorbereidingsstudies

Onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in één van de DHI-landen. Het verschil met haalbaarheidsstudies is dat u het investeringsbesluit neemt. Hiermee kan de economische positie van het Nederlandse moederbedrijf worden versterkt. Daarnaast ontstaat er vaak duurzame werkgelegenheid en kennisoverdracht. De uiteindelijke studie levert een businessplan op.

Belangrijk in 2019

Er is een budget van € 9M. Nieuw in 2019 is dat het geen tenderregeling meer is, maar first come first serve. De regeling opent op 15 januari 2019. Een QuickScan is verplicht, deze geeft aan of uw project aanspraak kan maken op de regeling. De reden hiervoor is aan te kunnen tonen dat er daadwerkelijk de noodzaak bestaat om overheidssteun te verlenen aan ontwikkelde landen en markten. Een belangrijke eis is dat de verwachte export minimaal 10 maal het verleende subsidiebedrag moet bedragen.

Demonstratieproject: Subsidieplafond max. € 200.000, 50% van de demonstratiekosten of 60% bij fragiele staten en focuslanden.
Haalbaarheidsstudie:  Subsidieplafond max. € 100.000, 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie of 60% bij fragiele staten en focuslanden.
Investeringsvoorbereidingsstudie: Subsidieplafond max. € 100.000, 50% van de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie of 60% bij fragiele staten en focuslanden.

Download hier de flyer.

Bereken zelf eenvoudig het voordeel dat met WBSO te behalen is

Om eenvoudig het voordeel te berekenen dat te behalen is met een WBSO heeft Sira Incentives een tooltje gemaakt.

U kunt dit in het Nederlands en in het Engels downloaden via onderstaande links.

Rekenhulp WBSO 2019

Calculation tool WBSO 2019

Nieuwe collega: Jennifer Drenth

Graag stellen wij onze collega Jennifer Drenth aan u voor. Zij is begin september begonnen bij Sira Consulting als consultant.

Jennifer komt oorspronkelijk uit Groningen, woont sinds kort in Den Haag en heeft, na een bachelor mondzorgkunde, haar master in Health Economics gehaald aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Jennifer heeft in haar eerste maanden bij Sira Consulting onder andere gewerkt aan een bedrijfseffectentoets over het nieuwe milieuhygiënisch toetsingskader voor diepe plassen (MHT). Jennifer heeft voor dit onderzoek veel betrokken partijen gesproken en brengt op basis hiervan de bedrijfseffecten van het MHT in kaart. Daarnaast onderzoekt Jennifer de gevolgen van enkele wijzigingen in het Bouwbesluit 2012. Het gaat onder meer om ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) en bouwveiligheid.

Jennifer is een echte watersportliefhebber. Ze zeilt al van jongs af aan en heeft afgelopen zomer gezeild rondom Engeland. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten, surft ze ook graag in Scheveningen.

Wij heten Jennifer van harte welkom in ons team!