Tot 17 april geeft MIT € 25.000 subsidie voor haalbaarheidsstudies

Als verlengde van het topsectorenbeleid is er een speciaal subsidieprogramma voor het mkb waarin verschillende subsidie-instrumenten zijn vormgegeven. Eén van deze instrumenten is de subsidie die u als mkb-onderneming kunt ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie,
eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken
aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Met andere woorden: voornamelijk
deskresearch. Naast deskresearch is er eventueel ook ruimte voor activiteiten die betrekking hebben op industrieel onderzoek of
experimentele ontwikkeling.

Dit zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen
of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie (deskresearch).

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 25.000. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het wel noodzakelijk dat uw project aansluit bij een van de topsectoren. In Nederland zijn de
volgende topsectoren benoemd:

  • Agri & Food
  • Chemie
  • Creative Industrie
  • Energie
  • High Tech
  •  Tuinbouw
  • Lifescience en health
  • Logistiek
  • Water

Indiening

De regeling gaat op 17 april 2017 open en aanvragen zullen worden behandeld volgens het principe van first come first serve. De aanvraag
zal bij een regionaal loket moeten worden ingediend of, indien er regionaal geen budget is, in het landelijk loket van RVO. Uit ervaring weten wij inmiddels dat de aanvraag dus moet worden ingediend uiterlijk op 17 april. Wacht niet te lang en begin zo snel mogelijk met het voorbereiden van uw project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Michiel Cleeren michiel.cleeren@siraincentives.nl (06-10205655)

Download de Flyer MIT haalbaarheidsstudies 2018

Meer weten?

Neem dan contact op met